0988.043.053

việc làm kế toán


Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán 01 - Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán 01 - Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán 01 - Chuẩn mực chung ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính