Việc Làm Kế Toán - Tuyển Dụng Kế Toán

 

dịch vụ cung cấp nhân sư kế toán

Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN

Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 

Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN

Đối tượng nộp  thuế  TNCN bao gồm cá nhân cư  trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế (nêu tại mục 6.2.2 dưới đây).Cá  nhân  cư  trú  nộp  thuế  đối  với  thu  nhập  chịu  thuế  phát  sinh  trong  và ngoài lãnh thổ  Việt Nam, không phân biệt nơi trả  thu nhập. Cá nhân không cư trú chỉ  phải nộp thuế  đối với thu nhập phát sinh tại  Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập, nơi nhận thu nhập.

đối tượng nào phải nộp thuế TNCN

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có mặt tại  Việt Nam  (có sự  hiện diện trên lãnh thổ  Việt Nam) từ  183 ngày trở  lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể  từngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b)  Có nơi  ở  thường xuyên tại  Việt  Nam  theo  một  trong  hai trường  hợp sau:

(i) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

(ii)  Có nhà thuê để  ở  tại  Việt Nam  theo quy định của pháp luật về  nhà  ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế:

Trường hợp cá nhân có nơi  ở  thường xuyên tại  Việt Nam  theo quy định trên nhưng thực tế  có mặt tại  Việt Nam  dưới 183 ngày trong năm tính thuế  mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ  đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ  đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về  tránh đánh thuế  hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế  đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ  thuế  thu nhập cá nhân được tính từ  tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ  theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự  để  được thực hiện không thu thuế  trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

 


Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn