việc làm kế toánĐối tượng nghiên cứu của kế toán và các đặc trưng của kế toán, hệ thống các phương pháp kế toán trong doanh nghiệp hiện nay

Đối tượng nghiên cứu của kế toán là quá trình kinh doanh dưới góc độ vốn kinh doanh và sự vận động của vốn kinh doanh trong mối quan hệ giữa hai mặt độc lập nhưng thống nhất và cân bằng nhau về lượng với bốn đặc điểm:  tính cân bằng, tính đa dạng, tính vận động và tính lợi ích

Đối tượng nghiên cứu của kế toán 

Một nghiệp vụ kinh tế - tài chính là một sự kiện hay một giao dịch làm ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn, chi phí hoặc doanh thu của một doanh nghiệp, của một tổ chức. 
Đối tượng của kế toán là
+ Tài sản
+ Nguồn hình thành tài sản (Nguồn vốn)
+ Sự vận động của tài sản
Tài sản được kế toán phản ánh dưới 2 góc độ:
Kết cấu của tài sản: Gồm Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn (Tổng tài sản)
Nguồn hình thành tài sản: Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu (Tổng Nguồn vốn)
Phương trình kế toán
TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU
Hoặc: VỐN CHỦ SỞ HỮU = TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ
Hay, Phương trình kế toán cơ bản:
Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn
Tổng TS = TSNH + TSDH
Tổng nguồn vốn = NPT + Vốn CSH 

Tóm lại: Đối tượng nghiên cứu của kế toán có bốn đặc điểm:  tính cân bằng, tính đa dạng, tính vận động và tính lợi ích.

Tính cân bằng của phương trình kế toán cơ bản

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phân loại thành 4 nhóm

1. Tài sản tăng – Tài sản giảm

2. Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng

3. Tài sản giảm – Nguồn vốn giảm

4. Nguốn vốn tăng – Nguồn vốn giảm

đối tượng nghiên cứu của kế toán

Hệ thống các phương pháp kế toán

Theo Điều 4, khoản 13, Luật kế toán: Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán. 
+ Phương pháp chứng từ kế toán: là phương pháp thu thập thông tin và kiểm tra sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
+ Phương pháp tài khoản kế toán: là phương pháp so sánh thông tin và kiểm tra quá trình vận động của từng đối tượng kế toán khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mối tác động qua lại giữa các đối tượng này
+ Phương pháp tính giá tài sản: Để biểu hiện các đối tượng kế toán dưới hình thái giá trị. 
+ Phương pháp tổng hợp – cân đối: biểu hiện dưới dạng các báo cáo kế toán.
+ Phương pháp kiểm kê tài sản: kiểm tra thực tế thông qua việc cân đong, đo đếm, kiểm nhận đối chiếu nhằm xác định số lượng và giá trị có thật của tài sản tại đơn vị.

 

 

Bài viết trước: Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

 

Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn