0988.043.053

việc làm kế toán


10 yêu cầu bắt buộc trong hợp đồng lao động năm 2021

10 yêu cầu bắt buộc trong hợp đồng lao động năm 2021

10 yêu cầu bắt buộc trong hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021 theo quy định của bộ luật lao động mới nhất hiện nay
Tải bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14

Tải bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14

Tải bộ luật lao động năm 2019 mới nhất đó là bộ luật số 45/2019/QH14 quy định về luật lao động mới nhất áp dụng năm 2020 và 2021