Việc Làm Kế Toán - Tuyển Dụng Kế Toán

 

dịch vụ cung cấp nhân sư kế toán

Mẫu hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Mẫu hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài mới nhất năm 2021 tải download về để sử dụng ngay

Mẫu hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài 2021

TÊN CƠ QUAN

 

Số :……/HĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG TH​UÊ NHÀ

Hôm nay, ngày……tháng……..năm…………….

Tại :..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm :

A – BÊN CHO THUÊ NHÀ

1. Công ty chuyên doanh nhà đất :

2. Giấy phép số :..............................................................................................................

Do Uỷ ban nhân dân thành phố (tỉnh)…………cấp ngày...............................................

Lưu ý : Nếu nhà của tư nhân có thể ghi phần này như sau :

1. Đại diện chủ nhà là ông (bà) :        

2. Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà số.............................................

ngày…………do……………………..cấp.

B – BÊN THUÊ NHÀ

1. Họ tên :................................................ Tuổi……………..Quốc tịch..........................

2. Nghề nghiệp.................................................................................................................

3. Hộ chiếu số.......................................... cấp ngày.........................................................

4. Giấy phép tạm trú số............................ cấp ngày.........................................................

5. Giấy phép mở văn phòng đại diện tại số……………cấp ngày...................................

................................................................. (nếu có).

Hai bên cùng lập hợp đồng thuê nhà để sử dụng với những cam kết sau :

Điều 1 :
a/ Nhà cho thuê :

     Tại số :................................................. gồm……….tầng có diện tích xây dựng……m2 và diện tích vườn          m2

b/ Mục đích và nội dung sử dụng :

  • Phần để ở có diện tích sử dụng......... m2
  • Văn phòng đại diện có diện tích sử dụng…………………..m2

c/ Trang bị tiện nghi bên thuê nhà được sử dụng gồm có :

  • ...................................................................................................................................
  • ...................................................................................................................................
  • ...................................................................................................................................

Điều 2 : Thời hạn thuê nhà là.................. tháng, bắt đầu từ ngày...................................

Điều 3 : Giá thuê nhà là........................... USD/tháng. Không bao gồm chi phí sử dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật (chi phí điện, nước, và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ).

Tiền thuê nhà được thanh toán theo phương thức sau :

  • Trả bằng tiền mặt (hoặc séc chuyển tiền)
  • Trả trước............................................ tháng.
  • Trả tiền thường kỳ vào ngày.............. hàng tháng.

 

Điều 4 : Trách nhiệm của bên cho thuê nhà

            1. Giao nhà và trang thiết bị, tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có giá trị.

            2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê nhà (đối với phần diện tích ghi trong hợp đồng nếu chủ nhà ở chung).

3. Sửa chữa kịp thời hư hỏng.

4. Phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khoẻ gây ra cho bên thuê nhà trong trường hợp nhà bị sụp đổ không sửa chữa kịp thời.

5. Hướng dẫn bên thuê nhà thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tạm trú, tạm vắng.

Điều 5 : Trách nhiệm của bên thuê nhà

1. Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích thuê.

Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của chủ nhà và phải tuân theo những qui định về xây dựng cơ bản.

2. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn qui định.

3. Có trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc, tư trang của bản thân và những tác hại gây ra cho bên thứ ba trong khi sử dụng nhà.

4. Chấp hành các qui tắc về giữ gìn vệ sinh môi trường và các qui định về trật tự an ninh chung.

5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại. Trường hợp cần chấm dứt việc thuê nhà trước thời hạn đã ký, phải báo cáo cho chủ nhà biết trước ít nhất một tháng.

Điều 6 : Những cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì cả hai bên phải trình Uỷ ban nhân dân thành phố (hoặc tỉnh) xem xét và xử lý.

Khi một trong hai bên không thoả mãn với kết quả xử lý của UBND cấp tỉnh thì đề nghị toà án xét xử.

2. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau :

a/ Thời hạn của hợp đồng đã hết.

b/ Nhà cho thuê bị tiêu huỷ hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c/ Bên thuê đã cho thuê lại nhà, bị bắt giam hoặc bị Chính phủ Việt Nam trục xuất.

Điều 7 : Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có giá trị từ ngày được xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tới hết thời hạn thuê nhà.

Hợp đồng này được lập thành 3 bản, bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản và gửi lại cơ quan quản lý nhà đất của tỉnh (thành)…….một bản.

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký tên, đóng dấu)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)


 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG

CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

(Hoặc của Sở nhà đất….)

              Ngày……..tháng………năm…………

                  (Đại diện ký tên, đóng dấu)

Trên là mẫu hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài các bạn nào cần tải về truy cập: Tải tài liệu kế toán


Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn