Việc Làm Kế Toán - Tuyển Dụng Kế Toán

 

dịch vụ cung cấp nhân sư kế toán

Mô tả công việc của kế toán thuế phải làm tại doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán thuế phải làm thực tế tại doanh nghiệp bao gồm các công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và cuối năm

công viêc của kế toán thuế

Kế toán thuế là công việc không đơn giản đối với các kế toán mới bắt đầu vào nghề và là công việc khá quan trọng đối với doanh nghiệp, do vậy trước khi ứng tuyển ở vị trí nhân viên kế toán thuế bạn cần phải nắm vững công việc của kế toán thuế phải làm bao gồm những công việc gì

Công việc của kế toán thuế hàng ngày phải làm:

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của chứng từ trên các phần mềm kế toán để lập bctc và in sổ sách:

- Lập, thu thập, xử lý kiểm tra phân tích các chứng từ đầu vào, đầu ra phát sinh trong doanh nghiệp để ghi chép vào sổ kế toán hàng ngày như:

+ Đầu vào: Hóa đơn đầu vào, hợp đồng, phiếu chi, phiếu nhập kho, chứng từ ngân hàng..

+ Đầu ra: Hóa đơn đầu ra, hợp đồng, phiếu thu hoặc chứng từ ngân hàng..

- Nhận hóa đơn đầu vào

- Xuất hóa đơn cho khách theo yêu cầu của giám đốc

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn đầu vào khi nhận

- Sắp xếp hóa đơn đầu vào, đầu ra theo trình ngày tháng, tháng nào ra tháng đó

Công việc của kế toán thuế hàng tháng phải làm:

-Tính lương và trả lương cho nhân viên, làm bảo hiểm cho nhân viên hàng tháng (1)

-Đăng ký mã số thuế cá nhân, kê khai thuế TNCN (nếu có) (2)

-Phân bổ CCDC vào chi phí cuối tháng (3)

-Phân bổ lương vào chi phí cuối tháng (4)

-Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí cuối tháng (5)

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cuối tháng bạn cần làm:

+ Lập tờ khai thuế GTGT

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

+ Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất vào ngày 20 tháng kế tiếp

-In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán của tháng đó

Công việc của kế toán thuế hàng quý phải làm:

-Kết chuyển thuế của quý đó

-Kết chuyển doanh thu của quý đó

-Kế toán có thể gộp làm các bước hạch toán (3),(4),(5) gộp vào cuối quý

-Cuối quý bạn cần làm

+ Lập tờ khai thuế GTGT

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

+ Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp

-In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán của quý đó

Công việc của kế toán thuế cuối năm phải làm

1-Lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh

2- Lập báo cáo tài chính(mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN bao gồm:

+ Bảng cân đối tài khoản kế toán

+ Báo cáo tình hình tài chính

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Thuyết minh báo cáo tài chính (nộp bằng excel lưu file .xls hoặc .doc

3-Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân nếu có (khai báo trước ngày 20 của tháng nộp quyết toán thuế

4- Lập quyết toán TNDN năm(03/TNDN)

5- Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN)

Tiến hành nộp các loại báo cáo

-Nộp thuế môn bài thời hạn chậm nhất vào ngày 30/1 hàng năm

- Nộp báo cáo tài chính

- Quyết toán thuế TNDN

- Quyết toán thuế TNCN

Thời hạn nộp BCTC và các tờ khai quyết toán TNDN, TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 của năm kế tiếp (30/3 năm sau)

Trên là bài viết công việc của kế toán thuế phải làm tại doanh nghiệp, chúc các bạn thành công


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Công việc của kế toán tổng hợp phải làm

⇒ Mẫu cv xin việc kế toán


Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn