Việc Làm Kế Toán - Tuyển Dụng Kế Toán

 

dịch vụ cung cấp nhân sư kế toán

Tài chính công là gì

Tài chính công là gì ? Cơ cấu của tài chính công, Chức năng của tài chính công, nguyên tắc quản lý tài chính công

Tài chính công là gì

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của toàn xã hội

Cơ cấu của tài chính công là gì

+ Ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương)

+ Tài chính các cơ quan hành chính nhà nước

+ Tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước

+ Các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước (quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ dự trữ)

Chức năng của tài chính công là gì

+ Chức năng tạo lập vốn

+ Chức năng phân phối và phân bổ  

+ Chức năng giám đốc và điều chỉnh

Nguyên tắc quản lý tài chính công là gì

+ Tập trung dân chủ

+ Hiệu quả

+ Thống Nhất

+ Công khai minh bạch

Xem thêm bài: Ngân sách nhà nước là gì

 


Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn