việc làm kế toán


Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 của thủ tướng Chính phủ
Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài

Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài

Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài