0988.043.053

việc làm kế toán


Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/TT-BTC