Top 10 câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh và gợi ý trả lời

Top 10 câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh và gợi ý trả lời

Chia sẻ kinh nghiệm
Spread the love

Xu hướng toàn cầu hóa đang đòi hỏi khả năng ngoại ngữ nhiều hơn ở người lao động, trong đó có lĩnh vực kế toán. Do đó, ngày nay khá nhiều doanh nghiệp đang sử dụng các câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh để chọn lọc ứng viên phù hợp. Hãy cùng Vieclamketoan.vn tìm hiểu về Top 10 câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh phổ biến ngay sau đây nhé.

Table of Contents

Câu 1: Các phần mềm kế toán mà bạn đã sử dụng là gì?

Dịch tiếng Anh: What accounting softwares have you used?

Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này được sử dụng trong phỏng vấn kế toán để xác định kiến thức và kinh nghiệm của ứng viên trong việc sử dụng các phần mềm kế toán. Cụ thể như sau:

Gợi ý trả lời tiếng Anh

In my previous roles, I have worked with various accounting software programs such as MISA Accounting Software, ISSI, and WINTA Accounting Software. MISA Accounting Software is widely used in Vietnam for managing financial transactions, tax compliance, and reporting. ISSI, with its user-friendly interface and robust functionality, is known for its capabilities in areas such as general ledger and accounts payable/receivable. WINTA Accounting Software is designed for small businesses, offering simplified bookkeeping and basic financial reporting

Gợi ý trả lời tiếng Việt

“Trong các vị trí làm việc trước đây, tôi đã làm việc với nhiều chương trình phần mềm kế toán như MISA, ISSI và WINTA. MISA là một phần mềm được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam để quản lý các giao dịch tài chính, tuân thủ thuế và báo cáo. ISSI được biết đến với giao diện thân thiện với người dùng và tính năng mạnh mẽ trong các lĩnh vực như sổ cái chung và tài khoản phải trả/phải thu. WINTA được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ, cung cấp đơn giản hóa kế toán và báo cáo tài chính cơ bản.”

Kế toán cần biết sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến hiện nay
Kế toán cần biết sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến hiện nay

Câu 2: Hãy đưa ra một đề xuất để cải thiện dòng vốn lưu động của công ty?

Dịch tiếng Anh: Propose a solution to improve the company’s cash flow?

Bằng cách đặt câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh về đề xuất cải thiện dòng vốn lưu động, nhà tuyển dụng có thể đánh giá khả năng phân tích kỹ năng kế toán, sự nhạy bén trong việc tìm kiếm các cơ hội để tăng cường vốn lưu động của ứng viên. Cụ thể như sau:

Gợi ý trả lời tiếng Anh

Here are some proposals I typically implement to help improve the company’s cash flow:

 • One effective strategy is to implement efficient cash management practices, such as negotiating better payment terms with suppliers and closely monitoring inventory levels.
 • To improve cash flow, it is crucial to streamline the accounts receivable process by implementing stricter credit policies and actively pursuing outstanding invoices.
 • Explore opportunities for cost reduction and optimizing expenses.

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Một số đề xuất mà tôi thường thực hiện để giúp cải thiện dòng vốn lưu động của công ty như sau:

 • Thực hành quản lý tiền mặt hiệu quả, chẳng hạn như đàm phán các điều kiện thanh toán tốt hơn với nhà cung cấp và giám sát mức tồn kho.
 • Tối ưu hóa quá trình tài khoản phải thu bằng cách thực thi các chính sách tín dụng nghiêm ngặt và tích cực đuổi theo các hóa đơn chưa thanh toán.
 • Khám phá các cơ hội giảm chi phí và tối ưu hóa các khoản chi tiêu.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Tình Huống Phỏng Vấn Kế Toán Phổ Biến Và Gợi Ý Trả Lời

Cải thiện dòng vốn lưu động là một nhiệm vụ của kế toán
Cải thiện dòng vốn lưu động là một nhiệm vụ của kế toán

Câu 3: Trong quá trình đảm nhiệm công việc kế toán, bạn đã gặp những khó khăn và thách thức gì?

Dịch tiếng Anh: What challenges have you faced in your accounting work?

Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này được sử dụng trong phỏng vấn kế toán để đánh giá khả năng xử lý các khó khăn, thách thức trong quá trình làm việc. Cụ thể như sau: 

Gợi ý trả lời tiếng Anh

Throughout my experience in accounting, I have encountered various challenges, including reconciling discrepancies in financial records, managing complex transactions, and ensuring compliance with changing accounting regulations. Over time, I have developed strong problem-solving skills and a meticulous attention to detail to promptly identify and overcome these challenges. I have also actively sought guidance from supervisors and made effective use of available resources to resolve complex accounting issues and ensure accuracy in financial reporting.

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Trong quá trình làm việc kế toán, tôi đã gặp khó khăn như cân đối sự không khớp trong hồ sơ tài chính, xử lý các giao dịch phức tạp và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán thay đổi. Tuy nhiên, tôi đã rèn luyện và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và sự kỹ tính để kịp thời phát hiện và vượt qua những khó khăn này. Tôi cũng đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ cấp trên và sử dụng các nguồn tài nguyên có sẵn để giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính.

Xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn kế toán thuế và gợi ý trả lời

Bất kỳ công việc nào cũng sẽ có những khó khăn và thách thức riêng
Bất kỳ công việc nào cũng sẽ có những khó khăn và thách thức riêng

Câu 4: Làm thế nào để bạn duy trì tính chính xác trong kế toán?

Dịch tiếng Anh: How do you maintain accuracy in accounting?

Tính chính xác là một yếu tố quan trọng trong công việc của kế toán. Bằng câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này, người phỏng vấn có thể đánh giá khả năng của ứng viên trong việc xử lý dữ liệu chính xác, áp dụng các quy trình kiểm tra và xác nhận, sử dụng các công cụ kế toán hiệu quả.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

In order to maintain accuracy in accounting, I meticulously double-check all my work, particularly when handling numerical data and preparing financial statements. As part of my commitment to accuracy, I actively stay up-to-date with the latest changes in accounting regulations and standards to ensure that my work follows the most current guidelines.

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Để duy trì tính chính xác trong kế toán, tôi luôn kiểm tra lại công việc của mình, đặc biệt là khi làm việc với số liệu và báo cáo tài chính. Tôi cũng cập nhật với những thay đổi về quy định và tiêu chuẩn kế toán để đảm bảo công việc của mình tuân theo các hướng dẫn mới nhất.

Trong kế toán tính chính xác là một yếu tố quan trọng
Trong kế toán tính chính xác là một yếu tố quan trọng

Câu 5: Hãy nêu hiểu biết của bạn về các loại báo cáo tài chính trong công ty?

Dịch tiếng Anh: What is your knowledge of the types of financial reports in a company?

Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này được sử dụng để đánh giá khả năng của ứng viên trong việc phân tích, đọc hiểu thông tin tài chính, cũng như khả năng áp dụng các nguyên tắc, quy định kế toán liên quan.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

I possess a comprehensive understanding of the various types of financial reports commonly used in companies. Among the primary financial statements are the balance sheet, income statement, statement of cash flows, and statement of changes in equity:

 • The balance sheet provides a snapshot of a company’s financial position at a specific point in time.
 • The income statement shows the company’s revenues, expenses, and net income or loss over a period.
 • The statement of cash flows presents the inflows and outflows of cash and helps assess the company’s liquidity.
 • The statement of changes in equity tracks the changes in shareholders’ equity over time.
 • Additionally, there are other supplementary reports such as the notes to the financial statements and management’s discussion and analysis (MD&A) that provide additional insights and explanations
Trong doanh nghiệp có nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau
Trong doanh nghiệp có nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Tôi có hiểu biết tốt về các loại báo cáo tài chính phổ biến trong công ty. Các báo cáo tài chính chính bao gồm lập bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu:

 • Bảng cân đối kế toán cung cấp một bức tranh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể.
 • Báo cáo kết quả hoạt động cho thấy doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoặc thua lỗ của công ty trong một khoảng thời gian.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày các dòng tiền vào và ra và giúp đánh giá tính thanh khoản của công ty.
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu theo dõi các thay đổi về vốn chủ sở hữu theo thời gian. 
 • Ngoài ra, còn có các báo cáo bổ sung khác như ghi chú kèm theo báo cáo tài chính và báo cáo phân tích của ban quản lý cung cấp thông tin và giải thích bổ sung.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Phỏng Vấn Kế Toán Tổng Hợp Và Hướng Dẫn Trả Lời

Kế toán cần có khả năng phân tích, đọc hiểu thông tin tài chính
Kế toán cần có khả năng phân tích, đọc hiểu thông tin tài chính

Câu 6: Khi công ty cần giảm chi phí hoạt động, bạn sẽ làm gì?

Dịch tiếng Anh: What actions would you take when the company needs to reduce operating costs?

Trong môi trường kinh doanh khó khăn, khả năng giảm chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp. Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này được sử dụng trong phỏng vấn kế toán để đánh giá khả năng của ứng viên trong việc quản lý và tối ưu hóa chi phí hoạt động của công ty.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

In the aim of cost reduction initiatives, there are several steps I would take:

 • My approach would involve conducting a comprehensive cost analysis to identify areas where cost savings can be achieved without compromising the company’s core operations. These steps may include reviewing and renegotiating contracts with suppliers, optimizing inventory management, and implementing cost control measures.
 • An important aspect would be to explore opportunities for process improvement and automation to streamline operations and reduce manual labor costs.
 • A critical step would involve assessing the effectiveness of existing budget allocations and reallocating resources to high-priority areas.
 • Efforts would be made to foster a culture of cost consciousness among employees and promote initiatives to reduce waste and increase efficiency throughout the organization
Giảm chi phí hoạt động tối đa là một nhiệm vụ của kế toán
Giảm chi phí hoạt động tối đa là một nhiệm vụ của kế toán

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Trong trường hợp công ty đang phải giảm chi phí, tôi sẽ thực hiện một số bước như sau:

 • Tiến hành phân tích chi phí toàn diện để xác định các lĩnh vực có thể tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi của công ty. Điều này có thể bao gồm xem xét và đàm phán lại hợp đồng với nhà cung cấp, tối ưu hóa quản lý tồn kho, thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí.
 • Tìm kiếm cơ hội để cải thiện quy trình, tự động hóa để tối ưu hóa hoạt động, giảm thiểu chi phí lao động thủ công.
 • Đánh giá hiệu quả của việc phân bổ ngân sách hiện có và điều chỉnh lại nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên cao.
 • Khuyến khích một văn hóa quan tâm đến chi phí trong tất cả các nhân viên, thúc đẩy các sáng kiến giảm lãng phí, tăng cường hiệu suất trong toàn bộ tổ chức.

Xem thêm: Top 7 câu hỏi phỏng vấn kế toán công nợ phổ biến và cách trả lời

Có nhiều phương pháp giúp giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp
Có nhiều phương pháp giúp giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Câu 7: Hãy cho biết những nguyên tắc vàng trong kế toán mà bạn áp dụng?

Dịch tiếng Anh: What are the golden principles of accounting that you apply?

Các nguyên tắc và quy tắc này là các khung pháp quan trọng để đảm bảo tính chính xác, khách quan và đáng tin cậy của thông tin tài chính. Các câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này được sử dụng để đánh giá hiểu biết và nhận thức của ứng viên về các nguyên tắc cơ bản và quy tắc kế toán quan trọng.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

In my role as an accountant, I apply the following fundamental accounting principles:

 • Going Concern Principle: Assuming that the company will continue its operations for the foreseeable future.
 • Matching Principle: Matching expenses incurred with the revenue generated in the same accounting period.
 • Revenue Recognition Principle: Recognizing revenue when it is earned and realizable.
 • Historical Cost Principle: Recording assets and liabilities at their original cost.
 • Consistency Principle: Applying consistent accounting methods and policies from period to period.
 • Materiality Principle: Ensuring that financial information includes significant and relevant details.
 • Conservatism Principle: Exercising caution by recognizing potential losses and expenses, but not potential gains, unless certain.
 • Full Disclosure Principle: Providing all necessary and relevant information in financial statements and accompanying notes
Kế toán cần có những nguyên tắc đúng đắn khi làm việc
Kế toán cần có những nguyên tắc đúng đắn khi làm việc

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Là một kế toán, tôi tuân thủ những nguyên tắc kế toán cơ bản sau đây:

 • Gắn kết: Kết hợp chi phí phát sinh với doanh thu tương ứng trong cùng kỳ kế toán.
 • Nhận diện doanh thu: Ghi nhận doanh thu khi nó được thu được và có thể thực hiện.
 • Giá gốc: Ghi nhận tài sản và nợ phải theo giá gốc ban đầu.
 • Ổn định: Áp dụng phương pháp và chính sách kế toán nhất quán từ kỳ kế toán này sang kỳ kế toán khác.
 • Quan trọng: Đảm bảo thông tin tài chính bao gồm các chi tiết quan trọng và liên quan.
 • Bảo thủ: Thực hiện cảnh giác bằng cách ghi nhận các mức lỗ và chi phí tiềm năng, nhưng không ghi nhận các lợi nhuận tiềm năng trừ khi chắc chắn.
 • Tự tiết lộ đầy đủ: Cung cấp tất cả thông tin cần thiết và liên quan trong báo cáo tài chính, các chú thích đi kèm.
 • Công bố đầy đủ: Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, có liên quan trong báo cáo tài chính và các thuyết minh kèm theo.
Áp dụng các nguyên tắc đúng đắn giúp kế toán hoàn thành công việc hiệu quả hơn
Áp dụng các nguyên tắc đúng đắn giúp kế toán hoàn thành công việc hiệu quả hơn

Câu 8: Làm thế nào để bạn cập nhật các thay đổi về quy định và tiêu chuẩn kế toán?

Dịch tiếng Anh: How do you keep up with changes in accounting regulations and standards?

Kế toán là lĩnh vực thường có nhiều thay đổi liên quan đến quy định và tiêu chuẩn. Vì vậy, câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh này sẽ được sử dụng để đánh giá khả năng của ứng viên trong việc cập nhật, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán mới nhất như thế nào.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

In order to stay updated on changes related to accounting regulations and standards, I adopt the following strategies:

 • I make it a priority to regularly participate in professional development activities such as attending seminars, webinars, and workshops.
 • I stay updated by subscribing to industry publications and reputable accounting organizations.
 • I actively engage in ongoing internal training sessions and collaborate with colleagues to discuss and share knowledge about new requirements.

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Để cập nhật các thay đổi liên quan đến quy định và tiêu chuẩn kế toán, tôi thường làm như sau:

 • Thường xuyên tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn như tham dự hội thảo, webinar và workshop.
 • Đăng ký theo dõi các ấn phẩm ngành, các tổ chức kế toán uy tín để cập nhật thông tin.
 • Tích cực tham gia các buổi đào tạo nội bộ và cộng tác với đồng nghiệp để thảo luận và chia sẻ kiến thức về các yêu cầu mới.

Xem thêm: Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư mới nhất

Kế toán luôn cần cập nhật các thông tin về luật pháp, quy định liên quan
Kế toán luôn cần cập nhật các thông tin về luật pháp, quy định liên quan

Câu 9: Các giao dịch kế toán, tài chính thường gặp của doanh nghiệp?

Dịch tiếng Anh: What are the typical accounting and financial transactions of a business?

Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh này được sử dụng để  kiểm tra hiểu biết và kinh nghiệm của ứng viên về các giao dịch kế toán, tài chính thường gặp trong môi trường doanh nghiệp.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

In my experience, I frequently encounter various accounting and financial transactions in businesses, such as:

 • One of the key tasks involves recording sales revenue.
 • Managing accounts receivable and accounts payable is a crucial responsibility.
 • Ensuring the accurate reconciliation of bank statements is essential.
 • Responsibilities include the preparation of payroll and the management of fixed assets.
 • Furthermore, various other transactions are involved, including those related to inventory management, tax compliance, loan agreements, and financial investments.”

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Một số giao dịch kế toán và tài chính mà tôi thường gặp trong doanh nghiệp bao như:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng.
 • Xử lý công nợ và công nợ phải thu.
 • Điều chỉnh sao kê ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền lương và quản lý tài sản cố định. 
 • Ngoài ra, còn có các giao dịch liên quan đến quản lý hàng tồn kho, tuân thủ thuế, thỏa thuận vay vốn và đầu tư tài chính.
Tùy thuộc từng vị trí kế toán sẽ có những giao dịch tài chính khác nhau
Tùy thuộc từng vị trí kế toán sẽ có những giao dịch tài chính khác nhau

Câu 10: Bạn nghĩ xu hướng kế toán mới nhất nào sẽ tiếp tục vào năm 2023?

Dịch tiếng Anh: What do you think will be the latest accounting trend continuing in 2023?

Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng Anh này được sử dụng trong phỏng vấn kế toán để đánh giá sự quan tâm và hiểu biết của ứng viên về các xu hướng và thay đổi trong lĩnh vực kế toán.

Gợi ý trả lời tiếng Anh

Based on the information I have researched, the latest predicted trend in accounting by 2023 is to enhance the use of cloud computing to track inventory, sales, and expenses. In addition, the trend of automatic data entry is also being chosen by many businesses to reduce costs and workforce for simple accounting tasks.

Gợi ý trả lời tiếng Việt

Theo thông tin tôi tìm hiểu được, xu hướng kế toán được dự đoán mới nhất trong năm 2023 sẽ là tăng cường sử dụng điện toán đám mây để theo dõi các vấn đề như tồn kho, bán hàng, chi phí. Ngoài ra, xu hướng nhập liệu tự động cũng đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để giảm bớt chi phí, nhân lực cho các nghiệp vụ kế toán đơn giản hiện nay.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn viết và mẫu CV kế toán tiếng Anh đúng chuẩn

Trên đây là bài viết trong chuyên mục Chia sẻ kinh nghiệm giới thiệu Top 10 các câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng tiếng Anh phổ biến hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho buổi phỏng vấn sắp tới của bạn.

Bên cạnh đó, đừng quên truy cập ngay vào TopCV.vn nếu bạn chưa tìm kiếm được việc làm kế toán phù hợp. Với danh sách công việc đa dạng và chuyên nghiệp, TopCV.vn cung cấp cho bạn cơ hội tiếp cận các vị trí kế toán phù hợp với khả năng và mục tiêu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *